• સૌરાષ્ટ્રની
  સૌપ્રથમ ડિજિટલ
  ન્યૂઝ ચેનલ
 • હેલો સૌરાષ્ટ્ર
  ન્યૂઝ
  આમ જનતા નો અવાજ હેલ્લો
  સૌરાષ્ટ્ર કેબલ ન્યૂઝ નેટવર્ક
  છેલ્લા 17 વર્ષથી સૌરાષ્ટ્રની
  સેવામાં હેલો સૌરાષ્ટ્ર.

અમારા વિશે

“Today, Hello! Saurashtra has almost 30,00,000 (3 million) daily viewers. Channel is broadcast in 7 districts of Saurashtra region of Gujarat among over 100 villages for 365 days a year and 24 hours a day. The channel is into existence since last seventeen years. It was established in 1999 – 2000.” News is broadcast through 40 news centers all over Saurashtra.

અમારી ટીમ

ધ્યેય

 • ‘Hello’ is a Kathiyawadi word too which comes from song ‘Mari Helo Sambhalo.’ Khumansinh says “I have chosen the word Hello in ‘Hello Saurashtra’ for a reason that I want to spread a message to audience as ‘listen to news from Saurashtra‘.”

  Khumansinh D. Jadeja owner

અમારો સંપર્ક